இயற்கை மிகுந்த சூழலில் கிரியாயோகா மற்றும் ஆன்மஞான பயிற்சி
★ 27 வகை கிரியாயோகா பயிற்சி
27 Types of kriya Yoga Training
★ ஆன்மஞான தியானம்
Spiritual Meditation
★ ஆன்மஞான பயிற்சி
Spiritual training
★ கேள்வி – பதில் சத்சங்கம்
Question – Answer Satsangam
★ மனம் இயங்கும் முறைகள்
Mode running patterns
★அன்றாட வாழ்க்கையில் இறைஞானத்தை நமக்குள் நிலைநிறுத்தும் வழிமுறைகள்
Theology in everyday life the mechanisms by which we are established
★ சிறிதான மலையேறும் பயிற்சி
A little mountaineering training
★ இரவு பலஆயிரம் மின்மினி பூச்சிகள் கூடும் இடத்தில் தியானம்
Thousands of fireflies at night Meditation where possible